| Senin, 16 November 2020 - 11.23

| Kamis, 12 November 2020 - 18.04

| Sabtu, 26 September 2020 - 10.12

| Kamis, 24 September 2020 - 17.02

| Selasa, 22 September 2020 - 17.31

| Minggu, 20 September 2020 - 10.02

| Kamis, 17 September 2020 - 08.32

| Jumat, 11 September 2020 - 11.22

| Rabu, 02 September 2020 - 12.32

| Selasa, 01 September 2020 - 15.28

| Kamis, 27 Agustus 2020 - 20.21

| Rabu, 26 Agustus 2020 - 22.12

| Sabtu, 22 Agustus 2020 - 20.28

| Kamis, 20 Agustus 2020 - 23.03

| Kamis, 20 Agustus 2020 - 13.47

| Selasa, 18 Agustus 2020 - 18.07

| Senin, 17 Agustus 2020 - 21.59

| Minggu, 16 Agustus 2020 - 16.44

| Minggu, 16 Agustus 2020 - 12.07

| Jumat, 14 Agustus 2020 - 21.16