| Sabtu, 21 November 2020 - 20.01

| Kamis, 19 November 2020 - 16.42

| Selasa, 10 November 2020 - 17.55

| Minggu, 08 November 2020 - 15.29

| Sabtu, 07 November 2020 - 13.19

| Kamis, 05 November 2020 - 18.15

| Rabu, 04 November 2020 - 18.51

| Jumat, 30 Oktober 2020 - 18.16

| Rabu, 28 Oktober 2020 - 15.08

| Minggu, 25 Oktober 2020 - 14.01