| Jumat, 20 November 2020 - 21.09

| Sabtu, 29 Agustus 2020 - 09.09

| Rabu, 26 Agustus 2020 - 18.42

| Rabu, 19 Agustus 2020 - 13.29

| Selasa, 18 Agustus 2020 - 18.07

| Senin, 17 Agustus 2020 - 21.59

| Minggu, 16 Agustus 2020 - 16.55

| Minggu, 16 Agustus 2020 - 16.44

| Minggu, 16 Agustus 2020 - 12.07

| Jumat, 14 Agustus 2020 - 21.16

| Kamis, 13 Agustus 2020 - 21.58

| Kamis, 13 Agustus 2020 - 21.00

| Kamis, 13 Agustus 2020 - 20.45

| Kamis, 13 Agustus 2020 - 20.38

| Kamis, 13 Agustus 2020 - 20.32

| Kamis, 13 Agustus 2020 - 20.26

| Kamis, 13 Agustus 2020 - 09.14

| Rabu, 12 Agustus 2020 - 17.30

| Selasa, 11 Agustus 2020 - 15.47

| Senin, 10 Agustus 2020 - 15.57